Zobacz temat
 Drukuj temat
Zawody modeli szybowców w klasie F1A/M
Andy
40. edycja cyklicznych Zawodów Modelarskich dla młodzików w klasie F1A/M -
Radom 2017
.Oto oficjalny regulamin tej imprezy:

40. Zawody "JASKÓŁEK" - RADOM 2017

REGULAMIN


1. ORGANIZATORZY
• Aeroklub Radomski
• Sekcja Modelarska Aeroklubu Radomskiego

2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
• Termin zawodów: 11 czerwca 2017 roku (niedziela)
• Oficjalny trening przed zawodami: 04 czerwca 2017 roku (niedziela)
• Miejsce: Lotnisko Piastów Aeroklubu Radomskiego
• Rejestracja zawodników: 09:30
• Godzina rozpoczęcia zawodów oraz oficjalnego treningu: 10:00

3. WARUNKI UCZESTNICTWA
Do zawodów dopuszczona będzie młodzież w wieku do 14 roku życia z modelami szybowców klasy F1A/M - modele "Jaskółka" i "Tukan"


4. PRZEPISY TECHNICZNE I STARTOWE
Podane poniżej przepisy należy stosować łącznie z odpowiednimi działami Kodeksu Sportowego FAI

Definicja:
Model szybowca swobodnie latającego, to model latający bez napędu, w którym siła nośna wytwarzana jest przez siły aerodynamiczne działające na płaty nośne nieruchome względem modelu (tzn. nie wykonujące ruchu obrotowego ani wahadłowego), a podlegające jedynie zmianom wysklepienia profilu albo kąta nastawienia płata w locie.

Charakterystyka techniczna modeli:
- maksymalna powierzchnia nośna - 12 dm kw;
- minimalna masa modelu - 140 g;
- maksymalna długość holu (przy obciążeniu 20 N) - 20 m;
- maksymalna długość holu przy lotach dogrywkowych - 15 i 10 m;
- zawodnik może zgłosić do zawodów maksymalnie 3 oznakowane modele.

Liczba lotów:
- każdy zawodnik uprawniony jest do wykonania pięciu lotów oficjalnych;
- każdy zawodnik uprawniony jest do w jednego lotu oficjalnego w każdej kolejce;
- czas trwania kolejek musi być ogłoszony wcześniej i nie może być krótszy niż 30 minut i dłuższy niż 90 minut.

Definicja lotu oficjalnego:
- czas osiągnięty w pierwszej próbie, chyba że ta próba jest nieudana. Jeżeli próba jest nieudana i zawodnik nie wykona drugiej próby, wówczas czas uzyskany w pierwszej próbie rejestrowany jest jako oficjalny;
- czas osiągnięty w drugiej próbie. Jeśli druga próba jest również nieudana, wówczas zawodnik otrzymuje zero punktów za ten lot.

Definicja nieudanej próby:
Próba jest uznana za nieudaną jeżeli model wystartuje i wydarzy się przynajmniej jeden z podanych przypadków. Jeżeli którykolwiek z podanych przypadków nastąpi podczas pierwszej próby, zawodnik uprawniony jest do wykonania drugiej próby.
- czas trwania lotu jest krótszy niż 20 sekund;
- szybowiec powraca na ziemię z niewyczepionym holem;
- moment wyczepienia holu nie może być dokładnie określony przez chronometrażystów;
- jeśli jakakolwiek część oddzieli się od modelu w czasie startu lub podczas lotu;
- jeśli jest to oczywiste dla chronometrażystów, że zawodnik stracił kontakt z holem i zawodnik zdecyduje się na zgłoszenie próby.

Powtórzenie próby:
Próba może być powtórzona jeżeli:
- podczas startu model zderzy się z osobą (inną niż ta, która model wypuszcza);
- podczas holowania model zderzy się z modelem w locie swobodnym (ale nie z modelem holowanym lub z holem) i holowanie nie może być kontynuowane w sposób normalny;
- podczas lotu model zderzy się z innym modelem lub z holem
(innym niż własny). Jeżeli model kontynuuje lot w sposób normalny, zawodnik może zażądać uznania próby
za lot oficjalny, nawet jeżeli żądanie zgłoszone jest po zakończeniu próby.

Czas trwania lotów:
Maksymalny czas każdego lotu oficjalnego wynosi 2 minuty. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub problemów z odzyskiwaniem modeli, Sędzia Główny może zezwolić na zmianę maksymalnego czasu lotu dla danej kolejki. Zmiana ta musi być ogłoszona przed rozpoczęciem kolejki.

Kalsyfikacja:
W klasyfikacji zawodów uwzględniany jest czas maksymalnie trzech lotów oficjalnych. O miejscu w ostatecznej klasyfikacji zawodów decyduje suma czasów z dwóch najlepszych lotów.
W przypadku remisu, w celu ustalenia czołowych lokat indywidualnych, należy rozegrać dodatkowe loty dogrywkowe bezpośrednio po zakończeniu ostatniej kolejki. Sędzia Główny podaje maksymalny czas lotu dogrywkowego, przydziela każdemu dogrywającemu się zawodnikowi parę sędziów chronometrażystów i po stwierdzeniu gotowości wszystkich zawodników sygnałem dźwiękowym sygnalizuje moment równoczesnego startu wszystkich modeli. Długość holu w pierwszym locie dogrywkowym wynosi 15 m. W przypadku gdy pierwsza próba lotów nie spowoduje rozstrzygnięcia zawodów Sędzia Główny w identyczny sposób przeprowadza drugą (i kolejne próby), przy czym długość holu wynosi 10 m. W każdej kolejce lotów dogrywkowych zawodnik może wykonać tylko jedną próbę bez możliwości jej powtórzenia.


Chronometraż:
Całkowity czas lotu mierzony jest od momentu wyczepienia modelu z holu do zakończenia lotu.

Liczba pomocników zawodnika:
Zawodnik ma prawo posiadać na linii startu jednego pomocnika. Pomocnikiem tym powinien być jego instruktor lub opiekun.

Przybory startowe:
- start modelu musi odbywać się za pomocą pojedynczej linki holowniczej, której długość łącznie z osprzętem startowym i urządzeniem wyczepiającym nie może przekraczać 20 m przy sile rozciągającej 2O N (przy lotach dogrywkowych 15 m i 10 m);
- jakiekolwiek urządzenia przymocowane do linki holowniczej nie mogą być odrzucone przez zawodnika pod karą unieważnienia lotu. Zawodnikowi wolno wypuścić linkę holowniczą wraz z lekkim uchwytem (tzn. pierścieniem, chorągiewką lub małą piłką gumową) zamocowanym na jej końcu.
- w celu ułatwienia obserwacji modelu i pomiaru czasu, hol musi być wyposażony w chorągiewkę o minimalnej powierzchni 2,5 dm kw., która powinna być zamocowana bezpośrednio do holu;
- zabrania się mocowania do linki holowniczej jakichkolwiek pomocniczych urządzeń ustateczniających.

Organizacja startów:
- zawodnik w czasie startu musi pozostawać na ziemi i osobiście obsługiwać urządzenia startowe;
- zawodnikowi pozostawia się pełną swobodę ruchów, aby mógł jak najlepiej wykorzystać linkę holowniczą, jednak nie wolno mu wypuszczać z rąk urządzeń startowych;
- model musi być wypuszczony przez pomocnika w odległości nie większej niż 5 metrów od słupka wyznaczającego pozycję startową.

5. NAGRODY
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają pamiątkowe statuetki oraz dyplomy. Każdy z uczestników zawodów otrzyma dyplom uczestnictwa w zawodach. Nagrody ufundowane są przez Zarząd i Dyrektora Aeroklubu Radomskiego.

6. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. Stwierdzenie przez Sędziego Głównego Zawodów łamania przepisów niniejszego regulaminu oraz niewłaściwa postawa sportowo-moralna zawodnika powoduje jego dyskwalifikację i wykluczenie z zawodów.

7. Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga komisja sędziowska w porozumieniu z Sędzią Głównym Zawodów.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie.


UWAGA: Na zakończenie zawodów zmęczeni zawodnicy i ich opiekunowie zostaną poczęstowani przysłowiową miseczką energetycznej grochówki oraz wspaniałym chlebkiem wypieku Pani Ani.

Z A P R A S Z A M Y
 
Andy
Oficjalne wyniki tegorocznej edycji zawodów:

images82.fotosik.pl/633/907a18617a4ccde5.jpg
 
Przejdź do forum: