Zobacz temat
 Drukuj temat
7 października - Święto Latawca - Radom 2018
Andy
Jak co roku Aeroklub Radomski oraz Sekcja Modelarska Aeroklubu Radomskiego organizują cykliczną imprezę plenerową dla młodzieży, podczas której młodzi konstruktorzy latawców będą rywalizować w zawodach latawcowych

o PUCHARY UFUNDOWANE PRZEZ PREZESA FIRMY "KRATKI"

- Pana MARKA BALA

net-home.pl/userdata/producers/23.jpg


Oto oficjalny regulamin tej imprezy:

ŚWIĘTO LATAWCA - RADOM 2018

REGULAMIN


1. ORGANIZATORZY
• Aeroklub Radomski
• Sekcja Modelarska Aeroklubu Radomskiego

2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
• Termin: 07 października 2018 roku (niedziela)
• Miejsce: Lotnisko Piastów Aeroklubu Radomskiego
• Godzina rozpoczęcia rejestracji zawodników: 09:30
• Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00

3. WARUNKI UCZESTNICTWA
Do zawodów dopuszczona będzie młodzież w wieku do 15 roku życia z modelami latawców wykonanych własnoręcznie, które będą zakwalifikowane do jednej z dwóch klas:
I. Klasa FLP - latawce płaskie
II. Klasa FLS - latawce skrzynkowe


4. PRZEPISY TECHNICZNE I STARTOWE
• W zawodach mogą startować latawce dowolnej konstrukcji wykonane samodzielnie z dowolnego materiału, przy czym zabronione jest stosowanie elementów metalowych oraz drutów i linek metalowych jako uwięzi.
• Zabrania się również stosowania dodatkowych powierzchni ustateczniających mocowanych do holu latawca.
• Na latawcach nie mogą być umieszczane materiały łatwopalne i pirotechniczne.
• Z latawców wolno zrzucać przedmioty wyposażone w spadochrony lub wstęgi hamujące.
• Długość holu dowolna.
• Każdy zawodnik (zespół konstrukcyjny) może zademonstrować tylko jeden latawiec.
• Starty latawców odbywają się w miejscu wyznaczonym przez Sędziego Głównego Zawodów.
• Przy starcie zawodnik może mieć pomocników, jednakże zawodnik musi osobiście holować swój latawiec (w przypadkach uzasadnionych latawiec może holować osoba wyznaczona przez Sędziego Głównego Zawodów lub konstruktora latawca).

5. ZASADY OCENY
• Oceny latawców dokona komisja sędziowska powołana przez organizatorów. Decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne.
• Ocena każdego latawca składa się z oceny statycznej oraz oceny za lot w każdej z klas osobno. Każdy zawodnik demonstruje w locie jeden latawiec.
Ocena statyczna:
Ocena statyczna latawca jest dokonywana przez Komisję Sędziowską przed oceną za lot. Każdy z sędziów przyznaje punkty za:
- konstrukcję latawca i oryginalność pomysłu - do 10 punktów,
- staranność wykonania latawca - do 10 punktów,
- oprawę plastyczną (kolorystyka, zdobienia itp.) - do 10 punktów.
Maksymalna ilość punktów za każdy składnik oceny statycznej (od trzech sędziów) to - 30 punktów.
Ocena za lot:
Po sygnale startu podanym przez Sędziego Głównego zawodnicy holują latawce, a po zakończeniu holowania ustawiają się na linii wyznaczonej przez organizatora w celu przyznania przez sędziów punktów.
Przyznaje się punkty za jakość lotu:
- lot stateczny - 10 punktów
- lot niestateczny - 5 punktów
- brak lotu - 0 punktów
Dodatkowo sędziowie według własnego uznania oceniają wysokość lotu przyznając do 10 punktów, jak również za zgłoszony sędziom i zademonstrowany w locie efekt specjalny do 10 punktów.
Maksymalna ilość punktów z oceny za lot (od trzech sędziów) to 30 punktów.
• Punktację końcową ustala się na podstawie sumy punktów uzyskanych przez zawodnika za ocenę statyczną i ocenę w locie modelu latawca.
• Dopuszczalne jest uzyskanie wyników równorzędnych, jednak Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia dodatkowej konkurencji celem wyłonienia jednoznacznych wyników.
• W przypadku braku możliwości rozegrania zawodów ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, przewiduję się rozegranie zawodów w terminie rezerwowym (08 października 2017 roku). W przypadku braku możliwości rozegrania zawodów ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne w terminie rezerwowym rozstrzygnięcie zawodów nastąpi na podstawie punktacji uzyskanej w ocenie statycznej.

6. NAGRODY
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe puchary ufundowane przez Prezesa Firmy KRATKI.PL - Pana Marka Bala. Każdy z uczestników zawodów otrzyma dyplom uczestnictwa w zawodach.

7. Uczestnicy turnieju zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. Stwierdzenie przez Sędziego Głównego Zawodów łamania przepisów niniejszego regulaminu oraz niewłaściwa postawa sportowo-moralna zawodnika powoduje jego dyskwalifikację i wykluczenie z zawodów.

8. Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga komisja sędziowska w porozumieniu z Sędzią Głównym Zawodów.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie.


Przykładowe instrukcje wykonania modeli latawców::

- http://rcradom.pl...ead_id=505

SPONSORZY i ORGANIZATORZY SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W IMPREZIE.
 
Przejdź do forum: