Zobacz temat
 Drukuj temat
41. Zawody modeli szybowców w klasie F1A/M
Andy
41. edycja cyklicznych Zawodów Modelarskich dla młodzików w klasie F1A/M
- Radom 2018
.Oto oficjalny regulamin tej imprezy:

41. Zawody "JASKÓŁEK"- RADOM 2018
o Puchar Dyrektora Aeroklubu Rdomskiego

REGULAMIN


1. ORGANIZATORZY
• Aeroklub Radomski
• Sekcja Modelarska Aeroklubu Radomskiego

2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
• Termin zawodów: 17 czerwca 2018 roku (niedziela)
• Miejsce: Lotnisko Piastów Aeroklubu Radomskiego - pas modelarski
• Rejestracja zawodników: 09:30
• Godzina rozpoczęcia zawodów oraz oficjalnego treningu: 10:00

3. WARUNKI UCZESTNICTWA
Do zawodów dopuszczona będzie młodzież w wieku do 14 roku życia z modelami szybowców klasy F1A/M - modele "Jaskółka" i "Tukan"


4. PRZEPISY TECHNICZNE I STARTOWE
Podane poniżej przepisy należy stosować łącznie z odpowiednimi działami Kodeksu Sportowego FAI

Definicja:
Model szybowca swobodnie latającego, to model latający bez napędu, w którym siła nośna wytwarzana jest przez siły aerodynamiczne działające na płaty nośne nieruchome względem modelu (tzn. nie wykonujące ruchu obrotowego ani wahadłowego), a podlegające jedynie zmianom wysklepienia profilu albo kąta nastawienia płata w locie.

Charakterystyka techniczna modeli:
- maksymalna powierzchnia nośna - 12 dm kw;
- minimalna masa modelu - 140 g;
- maksymalna długość holu (przy obciążeniu 20 N) - 20 m;
- maksymalna długość holu przy lotach dogrywkowych - 15 i 10 m;
- zawodnik może zgłosić do zawodów maksymalnie 3 oznakowane modele.

Liczba lotów:
- każdy zawodnik uprawniony jest do wykonania pięciu lotów oficjalnych;
- każdy zawodnik uprawniony jest do w jednego lotu oficjalnego w każdej kolejce;
- czas trwania kolejek musi być ogłoszony wcześniej i nie może być krótszy niż 30 minut i dłuższy niż 90 minut.

Definicja lotu oficjalnego:
- czas osiągnięty w pierwszej próbie, chyba że ta próba jest nieudana. Jeżeli próba jest nieudana i zawodnik nie wykona drugiej próby, wówczas czas uzyskany w pierwszej próbie rejestrowany jest jako oficjalny;
- czas osiągnięty w drugiej próbie. Jeśli druga próba jest również nieudana, wówczas zawodnik otrzymuje zero punktów za ten lot.

Definicja nieudanej próby:
Próba jest uznana za nieudaną jeżeli model wystartuje i wydarzy się przynajmniej jeden z podanych przypadków. Jeżeli którykolwiek z podanych przypadków nastąpi podczas pierwszej próby, zawodnik uprawniony jest do wykonania drugiej próby.
- czas trwania lotu jest krótszy niż 20 sekund;
- szybowiec powraca na ziemię z niewyczepionym holem;
- moment wyczepienia holu nie może być dokładnie określony przez chronometrażystów;
- jeśli jakakolwiek część oddzieli się od modelu w czasie startu lub podczas lotu;
- jeśli jest to oczywiste dla chronometrażystów, że zawodnik stracił kontakt z holem i zawodnik zdecyduje się na zgłoszenie próby.

Powtórzenie próby:
Próba może być powtórzona jeżeli:
- podczas startu model zderzy się z osobą (inną niż ta, która model wypuszcza);
- podczas holowania model zderzy się z modelem w locie swobodnym (ale nie z modelem holowanym lub z holem) i holowanie nie może być kontynuowane w sposób normalny;
- podczas lotu model zderzy się z innym modelem lub z holem
(innym niż własny). Jeżeli model kontynuuje lot w sposób normalny, zawodnik może zażądać uznania próby
za lot oficjalny, nawet jeżeli żądanie zgłoszone jest po zakończeniu próby.

Czas trwania lotów:
Maksymalny czas każdego lotu oficjalnego wynosi 2 minuty. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub problemów z odzyskiwaniem modeli, Sędzia Główny może zezwolić na zmianę maksymalnego czasu lotu dla danej kolejki. Zmiana ta musi być ogłoszona przed rozpoczęciem kolejki.

Kalsyfikacja:
W klasyfikacji zawodów uwzględniany jest czas maksymalnie trzech lotów oficjalnych. O miejscu w ostatecznej klasyfikacji zawodów decyduje suma czasów z dwóch najlepszych lotów.
W przypadku remisu, w celu ustalenia czołowych lokat indywidualnych, należy rozegrać dodatkowe loty dogrywkowe bezpośrednio po zakończeniu ostatniej kolejki. Sędzia Główny podaje maksymalny czas lotu dogrywkowego, przydziela każdemu dogrywającemu się zawodnikowi parę sędziów chronometrażystów i po stwierdzeniu gotowości wszystkich zawodników sygnałem dźwiękowym sygnalizuje moment równoczesnego startu wszystkich modeli. Długość holu w pierwszym locie dogrywkowym wynosi 15 m. W przypadku gdy pierwsza próba lotów nie spowoduje rozstrzygnięcia zawodów Sędzia Główny w identyczny sposób przeprowadza drugą (i kolejne próby), przy czym długość holu wynosi 10 m. W każdej kolejce lotów dogrywkowych zawodnik może wykonać tylko jedną próbę bez możliwości jej powtórzenia.


Chronometraż:
Całkowity czas lotu mierzony jest od momentu wyczepienia modelu z holu do zakończenia lotu.

Liczba pomocników zawodnika:
Zawodnik ma prawo posiadać na linii startu jednego pomocnika. Pomocnikiem tym powinien być jego instruktor lub opiekun.

Przybory startowe:
- start modelu musi odbywać się za pomocą pojedynczej linki holowniczej, której długość łącznie z osprzętem startowym i urządzeniem wyczepiającym nie może przekraczać 20 m przy sile rozciągającej 2O N (przy lotach dogrywkowych 15 m i 10 m);
- jakiekolwiek urządzenia przymocowane do linki holowniczej nie mogą być odrzucone przez zawodnika pod karą unieważnienia lotu. Zawodnikowi wolno wypuścić linkę holowniczą wraz z lekkim uchwytem (tzn. pierścieniem, chorągiewką lub małą piłką gumową) zamocowanym na jej końcu.
- w celu ułatwienia obserwacji modelu i pomiaru czasu, hol musi być wyposażony w chorągiewkę o minimalnej powierzchni 2,5 dm kw., która powinna być zamocowana bezpośrednio do holu;
- zabrania się mocowania do linki holowniczej jakichkolwiek pomocniczych urządzeń ustateczniających.

Organizacja startów:
- zawodnik w czasie startu musi pozostawać na ziemi i osobiście obsługiwać urządzenia startowe;
- zawodnikowi pozostawia się pełną swobodę ruchów, aby mógł jak najlepiej wykorzystać linkę holowniczą, jednak nie wolno mu wypuszczać z rąk urządzeń startowych;
- model musi być wypuszczony przez pomocnika w odległości nie większej niż 5 metrów od słupka wyznaczającego pozycję startową.

5. NAGRODY
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają puchary oraz dyplomy. Każdy z uczestników zawodów otrzyma dyplom uczestnictwa w zawodach oraz drobne upominki. Nagrody zostały ufundowane przez Dyrektora Aeroklubu Radomskiego.

6. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. Stwierdzenie przez Sędziego Głównego Zawodów łamania przepisów niniejszego regulaminu oraz niewłaściwa postawa sportowo-moralna zawodnika powoduje jego dyskwalifikację i wykluczenie z zawodów.

7. Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga komisja sędziowska w porozumieniu z Sędzią Głównym Zawodów.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie.


UWAGA: Na zakończenie zawodów zmęczeni zawodnicy i ich opiekunowie zostaną poczęstowani przysłowiową miseczką energetycznej grochówki oraz wspaniałym chlebkiem wypieku Pani Ani.

Z A P R A S Z A M Y

Andy rcradom.pl/admin/foto/stukas.gif
 
Przejdź do forum: