Zobacz temat
 Drukuj temat
12-10-2019 Ogólnopolskie Zawody Latawcowe - RADOM 2019
Andy
www.rcradom.pl/admin/Latawce/latawce_plakat_new.jpg


www.rcradom.pl/admin/Latawce/latawce-2019.jpgI . TERMIN ZAWODÓW
- 12.10. 2019 (sobota).

II. MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW
Teren Lotniska Piastów Aeroklubu Radomskiego.

III . ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W ZAWODACH
Zawody będą miały charakter otwarty, więc może wziąć w nich udział dowolna liczba zawodniczek i zawodników z danego klubu, czy stowarzyszenia, jak również każdy chętny modelarz niezrzeszony.
Zgłoszenia zawodników przyjezdnych (spoza Radomia) do udziału będą przyjmowane tylko i wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy dołączony do zaproszenia. Wypełniony formularz należy przesłać mailowo na adres (w tytule wiadomości koniecznie należy wpisać ZGŁOSZENIE ZAWODY LATWACOWE – RADOM 2019) w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 5.10.2019 roku
.
Link do oficjalnego zgłoszenia na zawody -> http://www.rcrado...enie-1.doc
Lista zgłoszonych do zawodów zawodników przyjezdnych (spoza Radomia) będzie uaktualniana w miarę napływu zgłoszeń i będzie dostępna w górnym menu strony pod nazwą LISTA - LATAWCE 2019 od dnia 25 sierpnia 2019.
UWAGA - Zawodnicy miejscowi (z Radomia) będą rejestrowani w dniu zawodów rano.

IV . KONKURENCJE ZAWODÓW
• FLP - modele latawców płaskich
• FLS - modele latawców skrzynkowych
• KDFL – klasyfikacja drużynowa (UWAGA – warunkiem rozegrania tej konkurencji będzie uczestnictwo w zawodach minimum 5 reprezentacji stowarzyszeń/klubów, po minimum 3 zawodników każda z reprezentacji)

V . WARUNKI UCZESTNICTWA
W zawodach, w konkurencjach FLP i FLS mogą wziąć udział wyłącznie zawodnicy w kategorii „Młodzik” – wiek do lat 14-tu (zawodnicy powinni posiadać przy sobie aktualną legitymację szkolną).

VI . KOSZTY UCZESTNICTWA
• opłata startowa dla zawodnika kategorii „młodzik” – 25 zł (w tym obiad dla zawodnika w dniu zawodów).
• opłata za obiad dla gości i osób towarzyszących zawodnikom przyjezdnym – 25 zł.
• będzie również możliwość zamówienia obiadu dla zawodników miejscowych oraz dla towarzyszących im osób - 20 zł.
Wszelkie opłaty związane z uczestnictwem w zawodach (wpisowe i obiad) będą przyjmowane podczas rejestracji zawodników w dniu zawodów.

VI . POBYT
• Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu na zawody w dniu 11 października 2019 roku (piątek popołudniu-wieczorem), jednakże fakt ten należy zgłosić podczas rejestracji na zawody (kwestia wcześniejszej rezerwacji).
• Zakwaterowanie: Hotel „U Grubego”, Wielogóra ul. Warszawska 98/100, 26-660 Jedlińsk, woj. mazowieckie, tel. +0483215085, www.hotelwradomiu.pl
Koszt wcześniejszego przyjazdu i pobytu w hotelu jest pokrywany przez samych zawodników oraz towarzyszące im osoby (koszt doby hotelowej wraz ze śniadaniem w hotelu w dniu 12 października ok. 70 pln za osobę).
Podczas meldowania się w hotelu należy bezwzględnie powołać się na status UCZESTNIKA IMPREZY OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY LATAWCOWE – RADOM 2019.

VII . PROGRAM ZAWODÓW
09:00 – 10:00 – rejestracja zawodników oraz odprawa sędziów i opiekunów
10:30 – 10:40 – uroczyste otwarcie zawodów
11:00 – 12:30 – ocena statyczna modeli latawców
12:30 – 14:00 – ocena w locie modeli latawców
14:15 – 15:00 – obiad na terenie lotniska oraz obliczenie wyników i przygotowanie dyplomów
15:30 – 15:40 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów, zdjęcia uczestników oraz zwycięzców, uroczyste zakończenie zawodów.

Ze względu na warunki atmosferyczne oraz liczbę uczestników zawodów, harmonogram zawodów może ulec zmianie.


Z A P R A S Z A M Y
wszystkich zainteresowanych oraz tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas.
R E G U L A M I N


1. Definicje podstawowe
• Klasa FLP - latawce płaskie;
• Klasa FLS - latawce skrzynkowe;
• Wiek zawodników - chłopcy i dziewczęta do lat 14, decyduje rok urodzenia;
• Latawiec to aerodyna bez napędu silnikowego unosząca się na uwięzi, która może latać w atmosferze wskutek dynamicznego oddziaływania powietrza na nieruchome lub ruchome względem niej powierzchnie nośne.

2. Charakterystyka techniczna modeli latawców
2.1. Latawiec płaski posiada tylko jedną płaszczyznę nośną oraz ustatecznienie w postaci ogona (jednego lub kilku). Dopuszcza się ugięcie płaszczyzny nośnej w przekroju poprzecznym do 10% rozpiętości latawca w tym przekroju. Niedopuszczalne jest stosowanie innych powierzchni sztywnych lub elastycznych przecinających pod jakimkolwiek kątem zasadniczą płaszczyznę latawca.
2.2. Latawiec skrzynkowy może mieć kilka płaszczyzn nośnych, ale nie może mieć ustatecznienia w postaci ogona lub innych elementów elastycznie związanych z latawcem, spełniających rolę stateczników - takich jak flagi, taśmy ozdobne, spadochrony, itp.
2.3. Zabrania się stosowania dodatkowych powierzchni ustateczniających mocowanych do holu latawca.
2.4. Latawiec musi być wykonany z drewna (bez balsy) i papieru. Dopuszcza się stosowanie tworzyw sztucznych na pokrycie (folia).
2.5. Długość holu latawca zawarta być powinna w granicach od 30 do 100 metrów. Hol nie może być wykonany z drutu, linki metalowej lub innego materiału przewodzącego.
2.6. Każdy zawodnik może zgłosić do zawodów w danej klasie 2 modele latawców (w tym jeden model rezerwowy) oznakowane literami A i B oraz inicjałami zawodnika.

3. Przepisy bezpieczeństwa
3.1. Starty latawców nie mogą odbywać się w czasie burzy oraz w pobliżu napowietrznych linii elektrycznych.
3.2. Na latawcach nie mogą być umieszczane materiały łatwopalne i pirotechniczne. Zabrania się stosowania lontu do uruchamiania dodatkowych efektów. Z latawców nie wolno zrzucać przedmiotów nie wyposażonych w spadochrony lub wstęgi hamujące.

4. Ocena
4.1. Oceny każdego latawca dokonuje Komisja Sędziowska składająca się z 3 sędziów.
4.2. Ocena każdego latawca składa się z oceny statycznej oraz oceny za lot.

a. Ocena statyczna - sędziowie dokonują przed lotami oceny statycznej każdego latawca, przyznając punkty za:
- konstrukcję latawca do 10 punktów
- staranność wykonania latawca do 10 punktów
- zdobienie latawca do 10 punktów
Maksymalna ilość punktów za ocenę statyczną może wynieść 30 punktów.
b. Ocena za lot - każdy zawodnik demonstruje w locie jeden latawiec (spośród dwóch przedstawionych do oceny statycznej). Po sygnale startu podanym przez głównego sędziego zawodnicy holują latawce i ustawiają się na linii wyznaczonej przez organizatora w celu przyznania przez sędziów punktów za:
- jakość lotu - do 20 punktów
- za zgłoszony sędziom i zademonstrowany w locie efekt specjalny - do 10 punktów.
Maksymalna ilość punktów za ocenę w locie może wynieść 30 punktów.

• Efekty specjalne mogą być uruchamiane jedynie za pomocą wyciągu lub wyłącznika mechanicznego lub elektronicznego. Oceniany będzie tylko jeden efekt specjalny (większa liczba efektów nie powoduje podwyższenia oceny).
• W przypadku braku wiatru lot oceniany jest podczas holowania latawca przez zawodnika według wytycznych skali ocen:

- lot stateczny 20 pkt.
- lot niestateczny 10 pkt.
- gdy latawiec nie leci 0 pkt.

5. Klasyfikacja
5.1. Do końcowej klasyfikacji przyjmuje się sumę punktów uzyskanych za lot i za ocenę statyczną tego latawca, którym zawodnik wykonywał lot.
5.2. Klasyfikacja końcowa zawodników będzie przeprowadzona oddzielnie w każdej klasie.
5.3. Klasyfikacja drużynowa – o wyniku drużyny stanowić będzie suma punktów zdobytych przez 3-ch najlepszych zawodników danego stowarzyszeni/klubu niezależnie od klasy. W przypadku remisu decyduje najwyższe miejsce zajęte przez zawodnika drużyny.


UWAGI Organizatora:
• Zawodnik podczas rejestracji do zawodów, deklaruje jednoznacznie i ostatecznie, w której klasie zamierza startować posiadanymi latawcami.
• W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowej lub pojawienia się wątpliwości odnośnie przebiegu zawodów, wszelkie spory rozstrzyga sędzia główny z prawem ostatecznej decyzji.
• Ewentualne uzasadnione regulaminowo protesty zgłaszają opiekunowie zespołów uczestniczących w zawodach, a w przypadku zawodników nie zrzeszonych ich rodzice bądź opiekunowie. Ostateczny termin zgłaszania protestów upływa w momencie zakończenia startu ostatniego zawodnika.
• W trosce o bezpieczeństwo zawodników, organizator prosi o pełne zdyscyplinowanie i współdziałanie wszystkich uczestników zawodów, w tym szczególnie opiekunów zawodników.
 
Przejdź do forum: